Facebook BotkyMánie

Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky  (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Zásilku kupující zašle na adresu: KOOB Trade s.r.o., Letkov 237, 30900 Plzeň.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešenísporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, žese spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce  ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Postup při výměně zboží

Při výměně zboží je nutné si předem objednat zboží, za které chcete výměnu provést. V opačném případě Vám nejsme schopni zaručit jeho dostupnost.  Do původního obalu spolu s botami vložte také nákupní fakturu a formulář pro vrácení, výměnu zboží. Zásilku zašlete na výše uvedenou adresu. 
Postup je dle následujících možností:
1. Zboží na výměnu je levnější než zboží vybrané = rozdíl ceny mu bude dobropisován, nové zboží bude zasláno po zaplacení poštovného zákazníkem nebo na dobírku ve výši poštovného. Po dohodě je možné výši poštovného odečíst z dobropisované částky.
2. Zboží na výměnu je dražší než zboží vybrané =  rozdíl ceny mu bude napočítán spolu s poštovným za zaslání požadovaného zboží, zboží bude zasláno po zaplacení této částky nebo na dobírku ve výši této částky.
3. Zboží na výměnu má stejnou cenu = bude zasláno po uhrazení poštovného nebo na dobírku ve výši poštovného.
Náklady na opětovné zaslání se vztahují pouze na výměnu zboží, kdy prodávajícím bylo zboží zasláno v souladu s  objednávkou kupujícího. Pokud prodávající zaslal omylem nesprávné zboží, provádí se výměna zboží na jeho náklady.
 

Postup při vrácení zboží

Při vrácení zboží dle Občanského zákoníku 64/1964 Sb. novelizovaného zákonem č. 367/2000 Sb., § 53, odst. 7, zašlete zásilku v původním obalu spolu s nákupní fakturou a formulářem pro vrácení, výměnu zboží na výše uvedenou adresu (bez těchto náležitostí nelze vrácení zboží realizovat). Po obdržení vráceného zboží, tzn. od data převzetí zásilky a kontrole jeho stavu Vám zašleme odpovídající částku zpět převodním příkazem do 30 dnů. Vrácení platby poštovní poukázkou nepreferujeme, pokud na ní zákazník trvá, odečítáme cenu poštovného účtované Českou poštou s.p. za poukázku. Uhrazenou cenu zboží je dodavatel povinen vrátit zpět spotřebiteli, pokud tento odstoupil ve lhůtě a vrátil zboží v bezvadném stavu ( viz výše ). Náhrada poštovného zákazníkovi nenáleží. Zákon uvádí v § 53 odst. 10, že uplatní-li spotřebitel, zákazník právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. To je i v souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 97/7/ES. Mezi tyto náklady patří například manipulace s vráceným zbožím, kontrola vráceného zboží, zavedení vráceného zboží do systému dodavatele apod. Celková výše těchto nákladů není nikde stanovena, je závislá na kalkulaci dodavatele. Tato částka bude stanovena individuálně dle stavu vráceného zboží a bude Vám oznámena e-mailem.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho příjemně strávených nakupováním u nás. 
 

 

 

 

odkaz na stažení formuláře pro vrácení, výměnu zboží

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace